На 18.10.2021 г. „ДЕЗИНТЕГРАТОР“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2481-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско финансиране по линия на ЕФРР и 0,00 лв. национално съфинансиране. Обща цел на проекта. Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаквани резултати след изпълнение на проекта Осигурен на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Срок на изпълнение на проекта Начало на проекта: 18.10.2021 г. Край на проекта: 18.01.2022 г.
На 26.06.2020 г. „ДЕЗИНТЕГРАТОР“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1384-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. За повече информация тук
Проект „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Дезинтегратор” ООД ”Считано от 09.02.2016 г. Дезинтегратор ООД изпълнява 18-месечен проект „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Дезинтегратор” ООД съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0876-C01 по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. В рамките на проекта е предвидено закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване с цел повишаване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в Дезинтегратор ООД. В изпълнение на заложеното в проекта Дезинтегратор ООД публикува документация за провеждане на процедура по избор на доставчик/ци с 4 обособени позиции за: Обособена позиция 1: Роботизирана система за заваряване - 1бр. Обособена позиция 2: Хидравлична гилотина със CNC управление- 1 бр. Обособена позиция 3: Машина за плазмен разкрой на листов материал със CNC управление - 1 бр. Обособена позиция 4: Мостов кран - 1 бр. Срок за подаване на оферти: 11.07.2016 г. до 16:30 ч. Въпроси могат да се задават писмено на електронен адрес: dezintegrator@abv.bg