На 10.11.2023г. "Дезинтегратор" ООДсключи административен договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0390-C01 “Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът е подписан с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“,в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация. Кратко описание и цели на проекта Общата цел на настоящото проектно предложение е да се изгради система за производство на възобновяема енергия за собствено потребление (слънчева фотоволтаична енергия) със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), благодарение на която да се ускори прехода на дружеството към екосъобразна дейност. Специфичните цели на проекта са:
1. Да се ускори прехода към климатична неутралност на дружеството чрез подобряване на енергийната ефективност.
2. Да се постигне балансирано производство на енергия от фотоволтаичната система, предвид непостоянното производство на енергия от ВЕИ, чрез осигуряване на необходимия капацитет за съхранение на енергията в съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).
3. Да се подобри енергийната ефективност на предприятието.
4. Да се постигне значителна стратегическа автономност и сигурност на компанията чрез намаляване на нейната енергийна и ресурсната зависимост.
4. Да се реализират инвестиции, които да допринесат за чисто и ефективно производство в предприятието. Общата цел на проекта пряко кореспондира с целта на настоящата процедура и с постигане на специфичната цел на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ), Направление 1 „Декарбонизация чрез инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Специфичните цели на проекта водят пряко до постигане на общата цел и ще бъдат постигнати посредством успешната реализация на планираната допустима по настоящата процедура проектна дейност - Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). Чрез инвестицията по проекта ще се допринесе и за повишаване конкурентоспособността в "Дезинтегратор" ООД, както и за по-успешното му присъствие на пазара чрез намаляване на разходите за електрическа енергия, съответно намаляване на производствените разходи, както и постигане на устойчивост и автономност в дейността на предприятието. Стойност на проекта
Стойността на проекта e 199 430.00 лв., от които 99 715.00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.
Очаквани резултати след изпълнение на проекта
С изпълнението на дейността/проекта ще постигнем следните конкретни резултати:
- постигане на допълнителна независимост към промяната на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар, чрез производство на електрическа енергия от собствени ВЕИ с инсталирана мощност, която ще осигурява около 24% от нуждите на предприятието от електрическа енергия (изчислението е на база данните за потреблението на електриеска енергия в "Дезинтегратор" ООД през 2022 г.);
- ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на "Дезинтегратор" ООД;
- собствените ВЕИ ще дадат възможност на предприятието да оптимизира потреблението си, като купува по-малко скъпа енергия от нерегулирания пазар;
- повишаване на енергийната сигурност на предприятието и на дейността му при аварии и непланирани прекъсвания на електрозахранването;
- гъвкавост на електроснабдителната система на предприятието - слънчевата фотоволтаична енергия е с неравномерен и периодичен режим на производство и за гарантиране на сигурността на системата, са предвидени инвестиции в съоръжения за съхранение на произведената енергия (батерии).
- намаляване себестойността на продукцията на предприятието, която ще бъде по-ниска в резултат на намаляване на разходите за електоенергия. Ще се оптимизират/намалят производствените разходи за единица изделие и по този начин ще се понижи себестойността на продукцията на "Дезинтегратор" ООД, което ще даде възможност за формирането на конкурентни цени на произвежданите изделия, а от там и рентабилност на дейността;
- подобряване на енергийната ефективност и независимост на предприятието;
- реализирани инвестиции, които допринасят за чисто и ефективно производство в предприятието.
- постигне на значителна стратегическа автономност и сигурност на компанията чрез намаляване на нейната енергийна и ресурсната зависимост.
Реализирането на инвестициите по настоящия проект ще подпомогне и изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия. Ще се насърчи децентрализацията на системата за доставка на електроенергия, като в същото време ще бъде избегнато разпределението на разходите за нейното управление към потребителите. Допълнително, инвестициите по проекта ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятието. тук

На 16.09.2022 г. ДЕЗИНТЕГРАТОР ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0216-C01„ Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 по процедура № BG16RFOP002-6.002„ „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Кратко описание на проекта Настоящият инвестиционен проект има основна цел “Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.” Предвидените инвестиции по проекта са свързани с поставяне на топлоизолзционни системи от сандвич панели на покрива, поставяне на прозрачни ограждащи конструкции прозорци и врати с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост и секционни индустриални врати, поставяне на нови енергийно-ефективни линейни осветители, както и 2 бр. термопомпи за отопление и охлаждане "Въздух-вода" в производствената сграда на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора. Направено е техническо замерване преди подаване на проектното предложение, за да се изчислят необходимите материали за извършване на строително-монтажните дейности. С изпълнение на настоящата инвестиция ще се повиши енергийната ефективност в сградата, ще се намалят разходите отопление, електричество, ще се повиши комфорта при работа на служителите. Цел на проекта Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност Стойност на проекта Стойността на проекта е 255 585.20 лв. от които 127 792.60 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране. Очаквани резултати след изпълнение на проекта Подобрена енергийна ефективност на сградния фонд на дружеството. За повече информация тук

На 18.10.2021 г. „ДЕЗИНТЕГРАТОР“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2481-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско финансиране по линия на ЕФРР и 0,00 лв. национално съфинансиране. Обща цел на проекта. Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаквани резултати след изпълнение на проекта Осигурен на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Срок на изпълнение на проекта Начало на проекта: 18.10.2021 г. Край на проекта: 18.01.2022 г.
На 26.06.2020 г. „ДЕЗИНТЕГРАТОР“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1384-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. За повече информация тук
Проект „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Дезинтегратор” ООД ”Считано от 09.02.2016 г. Дезинтегратор ООД изпълнява 18-месечен проект „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Дезинтегратор” ООД съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0876-C01 по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. В рамките на проекта е предвидено закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване с цел повишаване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в Дезинтегратор ООД. В изпълнение на заложеното в проекта Дезинтегратор ООД публикува документация за провеждане на процедура по избор на доставчик/ци с 4 обособени позиции за: Обособена позиция 1: Роботизирана система за заваряване - 1бр. Обособена позиция 2: Хидравлична гилотина със CNC управление- 1 бр. Обособена позиция 3: Машина за плазмен разкрой на листов материал със CNC управление - 1 бр. Обособена позиция 4: Мостов кран - 1 бр. Срок за подаване на оферти: 11.07.2016 г. до 16:30 ч. Въпроси могат да се задават писмено на електронен адрес: dezintegrator@abv.bg