На 16.09.2022 г. ДЕЗИНТЕГРАТОР ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0216-C01„ Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 по процедура № BG16RFOP002-6.002„ „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Кратко описание на проекта Настоящият инвестиционен проект има основна цел “Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.” Предвидените инвестиции по проекта са свързани с поставяне на топлоизолзционни системи от сандвич панели на покрива, поставяне на прозрачни ограждащи конструкции прозорци и врати с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост и секционни индустриални врати, поставяне на нови енергийно-ефективни линейни осветители, както и 2 бр. термопомпи за отопление и охлаждане "Въздух-вода" в производствената сграда на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора. Направено е техническо замерване преди подаване на проектното предложение, за да се изчислят необходимите материали за извършване на строително-монтажните дейности. С изпълнение на настоящата инвестиция ще се повиши енергийната ефективност в сградата, ще се намалят разходите отопление, електричество, ще се повиши комфорта при работа на служителите. Цел на проекта Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност Стойност на проекта Стойността на проекта е 255 585.20 лв. от които 127 792.60 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране. Очаквани резултати след изпълнение на проекта Подобрена енергийна ефективност на сградния фонд на дружеството. За повече информация тук

На 18.10.2021 г. „ДЕЗИНТЕГРАТОР“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2481-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско финансиране по линия на ЕФРР и 0,00 лв. национално съфинансиране. Обща цел на проекта. Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаквани резултати след изпълнение на проекта Осигурен на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Срок на изпълнение на проекта Начало на проекта: 18.10.2021 г. Край на проекта: 18.01.2022 г.
На 26.06.2020 г. „ДЕЗИНТЕГРАТОР“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1384-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. За повече информация тук
Проект „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Дезинтегратор” ООД ”Считано от 09.02.2016 г. Дезинтегратор ООД изпълнява 18-месечен проект „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Дезинтегратор” ООД съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0876-C01 по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. В рамките на проекта е предвидено закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване с цел повишаване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в Дезинтегратор ООД. В изпълнение на заложеното в проекта Дезинтегратор ООД публикува документация за провеждане на процедура по избор на доставчик/ци с 4 обособени позиции за: Обособена позиция 1: Роботизирана система за заваряване - 1бр. Обособена позиция 2: Хидравлична гилотина със CNC управление- 1 бр. Обособена позиция 3: Машина за плазмен разкрой на листов материал със CNC управление - 1 бр. Обособена позиция 4: Мостов кран - 1 бр. Срок за подаване на оферти: 11.07.2016 г. до 16:30 ч. Въпроси могат да се задават писмено на електронен адрес: dezintegrator@abv.bg